Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Andrychowie

Msze Święte

 • w niedzielę: 6:30, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00
  (Lipiec i Sierpień: 6:30, 8:30, 10:00, 11:30, 20:00)
 • w święta zniesione: 6:30, 8:30, 16:30, 18:00
 • w tygodniu: 6:30, 7:00, 18:00
  (Adwent: 6:30, 18:00; Lipiec i Sierpień: 6:30, 18:00)

więcej informacji…

Kancelaria parafialna

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Jest udzielany w naszej parafii w każdą II niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 13.00, w lipcu i sierpniu o godz. 11.30.

Rodzice dziecka spełniają główną rolę w przygotowaniu do chrztu.

 1. Obierają dla dziecka odpowiednie imię, pochodzące od Świętego, który byłby dla dziecka patronem, wzorem do naśladowania i orędownikiem u Boga. W przypadku nadania imienia jeszcze nieuświęconego należy dodać drugie imię chrześcijańskie.
 2. Biorą udział w przygotowaniu przedchrzcielnym w sobotę przed niedzielą chrztów po Mszy św. o godz. 18.00.
 3. Kupują dla dziecka świecę chrzcielną i biała szatkę.
 4. Wybierają właściwych chrzestnych.
 5. Zgłaszają dziecko do chrztu w kancelarii parafialnej przynajmniej 10 dni przed datą chrztu (w godzinach urzędowania) i dostarczają księdzu Odpis Aktu Urodzenia Dziecka, metrykę ślubu kościelnego - jeśli był poza parafią chrztu.
 6. Przy spisywaniu chrztu rodzice podają swoje imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, datę i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska swoich rodziców, datę i miejsce ślubu, imiona i nazwiska chrzestnych oraz ich miejsce zamieszkania. Jeśli dziecko jest spoza naszej parafii należy dostarczyć pisemną zgodę  na chrzest od swojego proboszcza.
 7. Należy dopuszczać do chrztu wszystkie dzieci zgłoszone przez rodziców (prawnych opiekunów), jeśli osoby te są wierzące i zobowiążą się, że dzieci będą wychowywane w wierze, w której zostaną ochrzczone.

Wychowanie dziecka w wierze oznacza:

1)      - przekazanie mu podstawowych prawd wiary i zasad moralności głoszonych przez Kościół rzymsko-katolicki,

2)      - nauczenie dziecka modlitwy,

3)      - włączenie go do w życie wspólnoty katolickiej poprzez udział w Mszy św. niedzielnej i świątecznej oraz w nabożeństwach.

4)      - posyłanie dziecka na naukę religii,

5)      - doprowadzenie go do pełnego udziału w Eucharystii i do przyjęcia sakramentu bierzmowania,

6)      - wprowadzenie go w dojrzałe i odpowiedzialne życie chrześcijańskie.

(Odłożenie udzielenia chrztu mogłoby nastąpić jedynie wówczas, gdy zupełnie nie byłoby nadziei na to, że dziecko będzie wychowywane po katolicku).

8. Rodzice przynoszą dziecko do kościoła, proszą publicznie o chrzest dla niego, prowadzą dialog z kapłanem i podejmują czynności wskazane podczas obrzędów chrztu.

9. Na Mszy św., podczas której dziecko otrzymuje chrzest rodzice i chrzestni powinni przystąpić do Komunii św., (Jeśli rodzice nie mają przeszkód)

Rodzice chrzestni – wymagania:

1)      nie może być rodzicem dziecka,

2)      jest katolikiem,

3)      ukończył 16 rok życia,

4)      otrzymał sakrament bierzmowania,

5)      prowadzi życie zgodne z wiarą,

6)      nie pozostaje w niekanonicznym związku małżeńskim,

7)      regularnie przystępuje do spowiedzi i komunii św.,

8)      jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej.

9)   uczęszcza na katechezę lub ukończył ją na poziomie szkoły średniej.

Jeżeli jest to osoba spoza parafii, w której będzie pełnić funkcję chrzestnego to ma dostarczyć zaświadczenie z parafii zamieszkania (nie zameldowania) iż spełnia powyższe wymagania. Młodzi, którzy chcą otrzymać takie zaświadczenie mają okazać świadectwo ukończenia katechizacji lub dokument od katechety potwierdzający uczęszczanie na katechizację. Te same wymagania dotyczą świadków bierzmowania.

Rodzice chrzestni spełniają funkcję pomocniczą. W wypadku konieczności, wspomagają, a nawet zastępują rodziców naturalnych w katolickim wychowaniu dziecka. Zobowiązują się do tego wobec Boga i Kościoła. Dziecko winni wspierać: duchowo (modlić się za niego), moralno-religijnie (dawać dziecku dobry przykład życia i pobożności), materialnie (w miarę swoim możliwości wspomagać dziecko w potrzebie)