Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Andrychowie

Msze Święte

 • w niedzielę: 6:30, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00
  (Lipiec i Sierpień: 6:30, 8:30, 10:00, 11:30, 20:00)
 • w święta zniesione: 6:30, 8:30, 16:30, 18:00
 • w tygodniu: 6:30, 7:00, 18:00
  (Adwent: 6:30, 18:00; Lipiec i Sierpień: 6:30, 18:00)

więcej informacji…

Aktualności

Konkurs plastyczny „Święty Jan Paweł II w oczach młodych”

Konkurs plastyczny „Święty Jan Paweł II w oczach młodych” 24 września 2018, 16:35

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez naszą parafię. Inicjatywa skierowana jest do uczniów klas I-IV szkół podstawowych z terenu naszej parafii.

REGULAMIN konkursu „Święty Jan Paweł II w oczach młodych”

I. Organizatorzy

 • Parafia św. Stanisława BM w Andrychowie

II. Cele Konkursu:

 1. Pogłębienie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności, twórczości Jana Pawła II oraz zapoznanie ich z osobą patrona.
 2. Przypomnienie wartości moralnych, głoszonych w czasie pontyfikatu Papieża Polaka.
 3. Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci.
 4. Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci.
 5. Przygotowanie do przeżycia parafialnego odpustu ku czci św. Jana Pawła II

III. Zasady Konkursu:

1. Konkurs adresowany jest do dzieci z klas I - IV Szkoły Podstawowej nr 4 i nr 5.

2. Konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach:

 • - kategoria I:   uczestnicy z klas I-II
 • - kategoria II:  uczestnicy z klas III-IV

3. Uczestnicy wykonują pracę plastyczną zgodnie z hasłem zaczerpniętym z nauczania św. Jana Pawła II: „Idź za Chrystusem z nie podzielonym sercem i nigdy nie lękaj się” (Przemówienie na Malcie, 9 maja 2001 r.)

4. Format pracy: A-4, A-3.

5. Technika wykonania dowolna: malarstwo, grafika, rysunek, grafika komputerowa,

6. Na odwrocie każdej pracy należy nakleić dokładnie uzupełnioną stopkę (do odebrania u katechetów).

7. Prace z dołączoną stopką wraz z podpisanymi zgodami rodziców/prawnych opiekunów (do odebrania u katechetów) należy składać do dnia  6 października 2018 r. u katechetów lub w kancelarii parafialnej.

8. Prace oceni Jury powołane przez organizatorów. Nagrodzeni i wyróżnienie Autorzy najciekawszych otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Organizator nie przewiduje zaświadczeń oraz dyplomów za sam udział w Konkursie.

9. Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej.

10. O wynikach konkursu Organizator poinformuje drogą telefoniczną lub elektroniczną (dziennik elektroniczny).

11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 13 października 2018 r. Termin uroczystego wręczania nagród zostanie podany w wiadomości zwycięzcom.

V. Uwagi organizatorów:

 1. Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).
 2. Uczestnik Konkursu składa tylko jedną pracę.
 3. Prac konkursowych nie należy podklejać ani oprawiać.
 4. Prace zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nadesłane po terminie oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
 5. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność Organizatorów.
 6. Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Parafię św. Stanisława w Andrychowie.
 7. Autor pracy przenosi na Organizatora Konkursu całość autorskich praw o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r, Nr 24, poz. 83) nieodpłatnie, w tym możliwość eksploatacji pracy w następujących formach: wystawa, rozpowszechnianie na nośniku elektronicznym.   Uczestnikom konkursu nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu nadesłania i publikowania prac.
 8. Zgłaszający nie będący rodzicem/opiekunem prawnym oświadcza, iż posiada zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób zgłaszanych do konkursu oraz jest w posiadaniu oświadczeń o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem osób zgłaszanych do konkursu.
 9. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznacznie rozumiane jako zapoznanie się z regulaminem i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z tym informuje się iż:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):

1) administratorem danych osobowych uczestników konkursu plastycznego „Święty Jan Paweł II w oczach młodych” jest Parafia św. Stanisława BM w Andrychowie, ul. Starowiejska 30, tel.: 33 875 33 77

2) kontakt z Diecezjalnym Inspektorem Ochrony Danych
tel.: +48 734 176 638
mail: inspektor@diecezja.bielsko.pl

3) celem przetwarzania jest uczestnictwo w konkursie,

4) przetwarzanie będzie realizowane na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit. b, jako zgoda na uczestnictwo w konkursie,

5) dane osobowe przechowywane będą przez okres ustalony zgodnie z obowiązującym przepisem prawa,

6) uczestnik konkursu /rodzic, opiekun prawny/ posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie obligatoryjne w celu uczestnictwa w konkursie.

8) podstawą przetwarzania jest zgoda

9) dane nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

10) rodzicowi / prawnemu opiekunowi przysługuje prawo wniesienia skargo do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych. Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, adres e-mail: kiod@episkopat.pl